LEARN VIETNAMESE: MATERIALS

Hello everyone!

I am Quynh Huong, Master of Teaching English to Speakers of Other Languages (Master of TESOL).

I’m a Native Vietnamese speaker who has been living in Australia for almost 9 years.

I am a professional teacher and translator with extensive experience. I have been teaching English and Vietnamese to Speakers of Other Languages. I have also attended many seminars and courses on teaching methodology and translation.

I am willing to be your Vietnamese teacher and interpreter. I can guarantee that you will be satisfied with my interesting teaching methods.

I have been working hard on improving my teaching methods so that my students return with future study levels with 100% satisfaction.

Need to contact me with specific need? Please feel free to leave me your messages, I would love to hear from you.

Best regards,

Quynh Huong Center for Foreign Language Translation & Interpretation
Phone number: +84 9 38 459 789
Skype: QuynhHuong102
******************************************************************

TIẾNG VIỆT 123: SÁCH GIÁO KHOA (COURSEBOOK)

MỤC LỤC:
Bài 1: Tên tôi là Peter
Bài 2: Tôi là giáo viên
Bài 3: Anh bao nhiêu tuổi?
Bài 4: Nhà của anh rất đẹp!
Bài 5: Cái này bao nhiêu tiền?
Ôn tập 1

Bài 6: Bây giờ là mấy giờ?
Bài 7: Hôm nay là ngày bao nhiêu?
Bài 8: Anh đã có nhà riêng chưa?
Bài 9: Khi rỗi chị thường làm gì?
Bài 10: Anh đi thẳng đường này
Ôn tập 2

Bài 11: Anh có thể nói tiếng Việt được không?
Bài 12: Quyển sách ở trên bàn
Bài 13: Cho chúng tôi xem thực đơn
Bài 14: Hôm nay trời nắng và nóng
Bài 15: Cho tôi một phòng đơn
Bài 16: Hôm nay trông anh có vẻ mệt
Ôn tập 3

TIẾNG VIỆT 123: SÁCH BÀI TẬP (WORKBOOK)
Bài học 1
Bài học 2
Bài học 3
Bài học 4
Bài học 5
Bài học 6
Bài học 7
Bài học 8
Bài học 9
Bài học 10
Bài học 11
Bài học 12
Bài học 13
Bài học 14
Bài học 15
Bài học 16

Enjoy learning!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s